ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ` 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ
Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
NN ը/կ Ա.1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի տվյալները
1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԷԴԻԿԻ
2. Ծննդյան օր, ամիս, տարի 13/07/1977
3. Հանրային ծառայությունների համարանիշ Պաշտպանված
4. Հաշվառման հասցե Պաշտպանված
5. Փաստացի բնակության հասցե (եթե տարբերվում է հաշվառման հասցեից) Պաշտպանված
6. Մարմնի անվանումը, որտեղ պաշտոն է զբաղեցնում Այլ
7. Զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Արաքս համայնքի ավագանու անդամ
8. Պաշտոնն ստանձնելու օրը, ամիսը, տարին 12/12/2021
9. Էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամարներ Պաշտպանված, Պաշտպանված
10. Հայտարարագրի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին 08/06/2022
Ա.2. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամների մասին տվյալները
NN ը/կ Անունը, ազգանունը, հայրանունը Կապը հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին Անձնագրի տվյալները Հանրային ծառայությունների համարանիշը (առկայության դեպքում) Քաղաքացիությունը Հաշվառման հասցեն Բնակության հասցեն Պաշտոնը (աշխատանքային գործունեությունը) Գործատուի անվանումը
1. ԱՆԺԵԼԱ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՎԱՆՈՒՆՈՒ Ամուսին / կին Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ քաղաքացի Պաշտպանված Պաշտպանված - -
Ա.3. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված համատեղ չբնակվող անձանց մասին տվյալները
NN ը/կ Կապը հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ Անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին
Տվյալներ չկան
Բ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԸ
Բ.1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ
Բ.1.1. Տվյալ տարվա սկզբում առկա անշարժ գույք
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ տարվա սկզբում առկա անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը Համասեփականատիրոջ բաժինը Համասեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և համասեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը Առկա է տարվա վերջում (այո, ոչ, մասնակի)
Տվյալներ չկան
Բ.1.2.1. Տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված անշարժ գույք
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը Հայտարարատուի բաժինը Համասեփականատիրոջ բաժինը Համասեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և համասեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը,տարին Անշարժ գույքի ձեռքբերման եղանակը Ձեռք բերված անշարժ գույքի գինը և արժույթը Անշարժ գույքի մակերեսը (քմ) Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
1. ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԷԴԻԿԻ Արտադրական նշանակության շինությունը (արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրությունների տեղակայման և նրանց մեջ տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման համար անհրաժեշտ պայմաններն ապահովող շինությունը) Միանձնյա Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԱՐՄԱՎԻՐ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ Պաշտպանված Պաշտպանված 13/10/2021 Այլ ֏ 153,000 Պաշտպանված - Պաշտպանված
2. ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԷԴԻԿԻ Հողամաս Միանձնյա Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԱՐՄԱՎԻՐ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ Պաշտպանված Պաշտպանված 10/08/2021 Գնում ֏ 1,000,000 Պաշտպանված - Պաշտպանված
Բ.1.2.2. Տվյալ տարվա ընթացքում օտարված անշարժ գույք
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը Հայտարարատուի բաժինը Համասեփականատիրոջ բաժինը Համասեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և համասեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Գույքն օտարելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքն օտարելու եղանակը Օտարած անշարժ գույքի գինը և արժույթը Անշարժ գույքի մակերեսը (քմ) Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
1. ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԷԴԻԿԻ Արտադրական նշանակության շինությունը (արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրությունների տեղակայման և նրանց մեջ տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման համար անհրաժեշտ պայմաններն ապահովող շինությունը) Միանձնյա Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԱՐՄԱՎԻՐ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ Պաշտպանված Պաշտպանված 20/10/2021 Վաճառք ֏ 200,000 Պաշտպանված - Պաշտպանված
Բ.1.3. Տվյալ տարվա վերջում առկա անշարժ գույք
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ տարվա վերջում առկա անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը Համասեփականատիրոջ բաժինը Համասեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և համասեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը
1. ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԷԴԻԿԻ Հողամաս Միանձնյա Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԱՐՄԱՎԻՐ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 10/08/2021 Գնում
Բ.1.4. Հայտարարատուի կողմից տվյալ տարվա ընթացքում 90 օրից ավելի փաստացի տիրապետվող անշարժ գույք կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույք, կամ անշարժ գույք, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Անշարժ գույքի տեսակը Գույքի գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.2. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑ
Բ.2.1. Տվյալ տարվա սկզբում առկա տրանսպորտի միջոց
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ տարվա սկզբում առկա տրանսպորտի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու եղանակը Առկա է տվյալ տարվա վերջում
1. ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԷԴԻԿԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց MITSUBISHI Պաշտպանված 2000 Պաշտպանված 01/01/2013 Գնում Պաշտպանված
Բ.2.2.1. Տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված տրանսպորտի միջոց
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու եղանակը Տրանսպորտի միջոցի ձեռքբերման գինը(արժեքը) և արժույթը Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
Տվյալներ չկան
Բ.2.2.2. Տվյալ տարվա ընթացքում օտարված տրանսպորտի միջոց
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցն օտարելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցն օտարելու եղանակը Տրանսպորտի միջոցի օտարման գինը(արժեքը) և արժույթը Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
1. ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԷԴԻԿԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց MITSUBISHI Պաշտպանված 2000 Պաշտպանված 01/03/2021 Վաճառք ֏ 1,200,000 ՌԴ քաղաքացի Պաշտպանված
Բ.2.3. Տվյալ տարվա վերջում առկա տրանսպորտի միջոց
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ տարվա վերջում առկա տրանսպորտի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու եղանակը
Տվյալներ չկան
Բ.2.4. Հայտարարատուի կողմից տվյալ տարվա ընթացքում 90 օրից ավելի փաստացի տիրապետվող տրանսպորտի միջոց կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտի միջոց, կամ տրանսպորտի միջոց, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Տրանսպորտի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.3. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
Բ.3.1. Բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Ձեռքբերման ամսաթիվ Ձեռք բերելու եղանակը Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Կողմերի միջև առկա կապի բնույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման արժեքը(գինը) և արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման բաժնեմասնակցության % Տվյալ տարվա վերջում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման արժեքը(գինը) և արժույթը Տվյալ տարվա վերջում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման բաժնեմասնակցության %
Տվյալներ չկան
Բ.3.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ կամ բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Տվյալ տարվա սկզբում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման արժեքը(գինը) և արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման բաժնեմասնակցության % Տվյալ տարվա վերջում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման արժեքը(գինը) և արժույթը Տվյալ տարվա վերջում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման բաժնեմասնակցության % Բաժնային արժեթղթերի և այլ ներդրումների սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.3.3. Պարտքային և այլ արժեթղթեր
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Արժեթղթի տեսակը Ձեռքբերման ամսաթիվը Ձեռք բերելու եղանակը Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Կողմերի միջև առկա կապի բնույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի արժեքը(գինը) և արժույթը Տվյալ տարվա վերջում առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի արժեքը(գինը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.3.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող պարտքային և այլ արժեթղթեր, կամ պարտքային և այլ արժեթղթեր, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Արժեթղթի տեսակը Տվյալ տարվա սկզբում առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի արժեքը(գինը) և արժույթը Տվյալ տարվա վերջում առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի արժեքը(գինը) և արժույթը Պարտքային և այլ արժեթղթերի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4. ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐ
Բ.4.1. Հանձնված և վերադարձված փոխառություններ
NN ը/կ Հայտարարատու պարտատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պարտապանի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պարտապանի հասցեն Կողմերի միջև առկա կապի բնույթը Փոխառության տոկոսադրույքը Տվյալ տարվա սկզբում առկա փոխառության գումարը և արժույթը Տարվա ընթացքում հանձնված փոխառության գումարը և արժույթը (եթե գերազանցում է 1 մլն ՀՀ դրամը) Տարվա ընթացքում վերադարձված փոխառության գումարը և արժույթը (եթե գերազանցում է 1 մլն ՀՀ դրամը) Տվյալ տարվա վերջում առկա փոխառության գումարը և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձի հանձնված և վերադարձված փոխառություններ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Փոխառության տոկոսադրույքը Տվյալ տարվա սկզբում առկա փոխառության գումարը և արժույթը Տվյալ տարվա վերջում առկա փոխառության գումարը և արժույթը Տարվա ընթացքում հանձնված փոխառության գումարը և արժույթը (եթե գերազանցում է 1 մլն ՀՀ դրամը) Տարվա ընթացքում վերադարձված փոխառության գումարը և արժույթը (եթե գերազանցում է 1 մլն ՀՀ դրամը) Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4.3. Բանկային ավանդներ
NN ը/կ Հայտարարատու պարտատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Բանկի գտնվելու վայրը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Տվյալ տարվա սկզբում տվյալ բանկում առկա ավանդի գումարը և արժույթը Տվյալ տարվա վերջում տվյալ բանկում առկա ավանդի գումարը և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձի բանկային ավանդներ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Բանկի գտնվելու վայրը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Տվյալ տարվա սկզբում տվյալ բանկում առկա բանկային ավանդի գումարը և արժույթը Տվյալ տարվա վերջում տվյալ բանկում առկա բանկային ավանդի գումարը և արժույթը Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.5. ՉՈՐՍ ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԻՑ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔ (ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ)
Բ.5.1. Տվյալ տարվա սկզբում առկա՝ չորս միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույք (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ տարվա սկզբում առկա թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Գինը(արժեքը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.5.2.1 Տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված՝ չորս միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույք (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Թանկարժեք գույքի ձեռքբերման գինը(արժեքը) և արժույթը Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
Տվյալներ չկան
Բ.5.2.2 Տվյալ տարվա ընթացքում օտարված՝ չորս միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույք (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքն օտարելու օրը, ամիսը, տարին Թանկարժեք գույքն օտարելու եղանակը Թանկարժեք գույքի օտարման գինը (արժեքը) և արժույթը Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
Տվյալներ չկան
Բ.5.3. Տվյալ տարվա վերջում առկա՝ չորս միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույք (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ տարվա վերջում առկա թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Գինը(արժեքը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.5.4․ Հայտարարատուի կողմից տվյալ տարվա ընթացքում 90 օրից ավելի փաստացի տիրապետվող՝ չորս միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույք (թանկարժեք գույք) կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող թանկարժեք գույք, կամ թանկարժեք գույք, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այդ գույքը տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Գինը(արժեքը) և արժույթը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Բ.6.1. Բանկային հաշիվների մնացորդներ (բացառությամբ ավանդների)
NN ը/կ Սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Բանկի գտնվելու վայրը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոցի գումարը և արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոցի ծագման աղբյուրը Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոցի գումարը և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող բանկային հաշիվների մնացորդներ (բացառությամբ ավանդների), կամ այն բանկային հաշիվների մնացորդները (բացառությամբ ավանդների), որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Բանկի գտնվելու վայրը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոցի գումարը և արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոցի ծագման աղբյուրը Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոցի գումարը և արժույթը Բանկային հաշիվների մնացորդների սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.3. Էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ
NN ը/կ Սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոցի տեսակը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոցի գումարը և արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոցի ծագման աղբյուրը Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոցի տեսակը Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոցի տեսակը Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոցի գումարը և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, կամ էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոցի տեսակը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոցի գումարը և արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոցի ծագման աղբյուրը Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոցի տեսակը Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոցի գումարը և արժույթը Էլեկտրոնային հաշիվների և կրիպտոարժույթի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.5. Կանխիկ դրամ
NN ը/կ Սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ տարվա սկզբում առկա կանխիկ դրամի գումարը և արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա կանխիկ դրամի ծագման աղբյուրը Տվյալ տարվա վերջում առկա կանխիկ դրամի գումարը և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.6. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին պատկանող կանխիկ դրամ, կամ կանխիկ դրամ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ տարվա սկզբում առկա կանխիկ դրամի գումարը և արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա կանխիկ դրամի ծագման աղբյուրը Տվյալ տարվա վերջում առկա կանխիկ դրամի գումարը և արժույթը Կանխիկ դրամի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պաշտպանված
Գ.1. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
Գ.1.1. Հաշվետու տարվա եկամուտներ
NN ը/կ Եկամուտ ստացող հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Եկամտի տեսակը Եկամուտ վճարող կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը Եկամուտ վճարողի հասցեն Հայտարարատուի և եկամուտ վճարողի միջև առկա կապի բնույթը Ստացված եկամտի գումարը և արժույթը Բնամթերային ձևով ստացված եկամուտը
1. ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԷԴԻԿԻ Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ Ա/Ձ Աշոտ Միրզոյան Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 218,000 ֏ 200,000
Գ.1.2.Ստացված վարկերի և փոխառությունների մայր գումարի մնացորդը հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
NN ը/կ Եկամուտ ստացող հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Վարկատուի կամ փոխատուի անվանումը կամ անունը, ազգանունը և հայրանունը Վարկատուի կամ փոխատուի հասցեն Փոխառության մնացորդի չափը Փոխառության տոկոսադրույքը Նպատակային նշանակությունը Վարկի մայր գումարի մնացորդի չափը Վարկի նպատակային նշանակությունը Հիպոտեկի դեպքում՝ հիպոտեկի առարկան Հիպոտեկի դեպքում՝ հիպոտեկի առարկայի գտնվելու վայրը
1. ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԷԴԻԿԻ Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 0 0 Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
2. ՇԱՀԵՆ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԷԴԻԿԻ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 3,500,000 Պաշտպանված չկա Պաշտպանված
Գ.2. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պաշտպանված
Դ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԾԱԽՍԵՐ
Դ.1. Հանգստի համար կատարած ճանապարհածախս ( ավիատոմս, գնացքի, ավտոբուսի, նավի տոմսեր), կեցության ծախս
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.2. Շարժական կամ անշարժ գույքի վարձակալության համար վճարվող վարձավճար
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.3. Ուսման կամ այլ դասընթացների համար վճարվող վարձավճար
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
1. Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 500,000
Դ.4. Գյուղատնտեսական գործունեության իրականացման հետ կապված ծախսեր
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
1. Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 600,000
Դ.5. Վարկի մարմանն ուղղված վճարումներ
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.6. Անշարժ գույքի վերանորոգման համար կատարված ծախսեր
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.7. Նվիրատվության կամ օգնության կարգով տրված գույք, որի միանվագ արժեքը հաշվետու ժամանակահատվածում գերազանցում է 2 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.8. 2 մլն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող այլ միանվագ ծախսեր
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պաշտպանված
Ե. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՇԱՀԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
Ե.1. Մասնակցությունն առևտրային կազմակերպություններում
NN ը/կ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի անունը, ազգանունը, հայրանունը Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի կազմակերպությունում ունեցած ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցության (փայեր, բաժնետոմսեր, բաժնեմասեր) չափը Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամների՝ կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության ձեռք բերելու կամ իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին
Տվյալներ չկան
Ե.2. Ներկայացվածությունն առևտրային կազմակերպությունների կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և(կամ) նրա ընտանիքի անդամի անունը, ազգանունը, հայրանունը Կազմակերպության անվանումը Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամների կարգավիճակը կազմակերպությունում
Տվյալներ չկան
Ե.3. Պաշտոն զբաղեցնող անձի մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունում բաժնեմասը հավատարմագրային կառավարման հանձնելը
NN ը/կ Կազմակերպության անվանումը, որի նկատմամբ պաշտոնատար անձի գույքային իրավունքը հանձնվել է հավատարմագրային կառավարման Հավատարմագրային կառավարչի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հավատարմագրային կառավարչի հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը Հավատարմագրային կառավարչի անձնագրի տվյալները Գտնվելու վայրը Հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին Պայմանագրի գործողության ժամկետը
Տվյալներ չկան
Ե.4. Հայտարարատուի անդամակցությունը ոչ առևտրային կազմակերպություններին և ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Կազմակերպության անվանումը Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Կազմակերպությունում հայտարարատուի կարգավիճակը
Տվյալներ չկան
Ե.5. Հայտարարատուի անդամակցությունը կուսակցություններին և ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Կուսակցության անվանումը Կուսակցությունում անձի կարգավիճակը
1. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ
Ե.6. Պաշտոն զբաղեցնող անձի և նրա ընտանիքի անդամների կողմից, ինչպես նաև նրանց մասնակցությամբ կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կամ համայնքների հետ կնքված՝ հինգ միլիոն դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող պայմանագրերը
NN ը/կ Պաշտոն զբաղեցնող անձը կամ նրա մասնակցությամբ կազմակերպությունը Պայմանագրի տեսակը Պայմանագրի առարկան Պայմանագրի կողմը(ՀՀ պետական մարմին, համայնք) Պայմանագրի կողմի(ՀՀ պետական մարմին, համայնք) հասցե Տվյալներ պայմանագրի կնքման գործընթացի մասին Պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին Գործողության ժամկետը Գինը (արժեքը) Փաստացի վճարված գումարն ըստ պայմանագրի
Տվյալներ չկան
Ե.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պաշտպանված